14B LBE 条例下的课程

 

以下计划旨在为经过认证的本地公司提供业务发展和其他承包机会。

每周研讨会系列每月的每个星期三!

通过我们的免费研讨会系列了解您需要了解的有关与十博官网最新市和县签订合同的所有信息!

十博官网最新合同监测部门 (CMD) 提供 研讨会旨在向企业传授与十博官网最新市和县开展业务所需的一切知识,包括:

  • 认证您的 LBE 业务:了解需要什么
  • 城市合同投标:基本要素
  • 与经营本地企业相关的主题

研讨会是 自由 and held 每个星期三 30 Van Ness Avenue, Suite 200 的当月最佳。无需预订,但强烈推荐。

 

按钮 保证金                                           开发协议

 

按钮 Mentor Protégé 计划                                按钮 过去的事件